นวัตกรรมด้านกระบวนการ  
   
 
<% on error resume next ' Create a server object set fso = createobject("scripting.filesystemobject") ' Target the text file to be opened set act = fso.opentextfile(server.mappath("count.txt")) ' Read the value of the text document ' If the text document does not exist then the on error resume next ' will drop down to the next line counter = clng(act.readline) ' Add one to the counter counter = counter + 1 ' Close the object act.close ' Create a new text file on the server Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("count.txt"), true) ' Write the current counter value to the text document act.WriteLine(counter) ' Close the object act.Close ' Write the counter to the browser as text Response.Write counter %>  
 
   
  โปรแกรมพัสดุ พรบ.2560 งานพัสดุ  
 
 
  พัสดุส่วนราชการ โปรแกรมพัสดุ  
 
 
  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน EQ  SDQ  
 
 
  แนะแนว  แนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ การแนะแนว  
 
 
  ขยะ  ธนาคาขยะ  รีไซเคิล  ธนาคารขยะรีไซเคิล  
 
 
  งานปกครอง นักเรียน งานปกครองนักเรียน ระบบงานปกครอง  การปกครอง