พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ พ.ร.บ.
โปรแกรมพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.2560
กำหนดวงเงินการจัดซื้อ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
การบริหารงานพัสดุ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบพัสดุใหม่
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน  
 
   
 
   
     
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ จัดซื้อจัดจ้าง พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อ