พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ พ.ร.บ.
โปรแกรมพัสดุ
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.2560
กำหนดวงเงินการจัดซื้อ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
การบริหารงานพัสดุ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบพัสดุใหม่
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน  
 
   
 
   
     
พัสดุ พรบ.2560
พัสดุ พรบ.2560
พัสดุ พรบ.2560
จัดซื้อจัดจ้าง พรบ.2560
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
พัสดุ พรบ.2560
จัดซื้อจัดจ้าง พรบ.2560