โปรแกรมพัสดุโรงเรียน  
 
   
 
   
     
         
   
พัสดุ วัสดุ ทรัพย์สิน ค่าเสื่อม
  งานพัสดุของโรงเรียนทุกด้าน ทุกเรื่อง...
ไม่ว่าจะเยอะเพียงใด...
โปรแกรมสคูลแมม (SchoolMAM) ตัวเดียวเอาอยู่!
 ทำงานได้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ
   
ทำเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้างได้ เมื่อพิมพ์ชุดเอกสารจัดซื้อออกทาง
เครื่องพิมพ์ โปรแกรมจะลงบัญชีวัสดุ/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ให้เองโดยอัตโนมัติ
ลงบัญชีวัสดุย้อนหลังสลับวัน สลับเดือนได้
   

ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลังสลับ ว/ด/ป ได้ โปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้เองโดยอัตโนมัติ

   
พิมพ์ข้อมูลเพื่อสำรวจพัสดุ แจ้งชำรุด ตัดจำหน่ายได้
 จัดทำรายงานส่งสำนักงานเขตฯ ให้โดยอัตโนมัติ
   
พัสดุ ค่าเสื่อม
 

 
  โปรแกรม สคูลแมม (School Material and Asset Management) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ที่ออกแบบมา
  เพื่อช่วยในการทำงานด้านพัสดุโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง ลงบัญชีวัสดุ ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
  การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน การสำรวจพัสดุประจำปี การแจ้งชำรุด การจำหน่ายพัสดุ จนถึงการทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุ
 
  ด้วยการติดตั้งที่ง่ายๆ เมื่อติดตั้งเสร็จ กำหนดปีงบประมาณ ก็สามารถใช้งานได้ทันที ด้วยการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก
  พร้อมผู้ช่วยแนะนำในการทำงาน (Guide) ในทุกส่วนงานย่อยต่างๆ ที่เข้าไปทำงาน แม้เป็นผู้ใหม่ ในงานพัสดุ ก็เบาใจได้
  เพราะมีู้ระเบียนสำนักนายกฯ หนังสือเวียนของต้นสังกัด อยู่ในโปรแกรมให้ศึกษาได้ตลอดเวลาที่ต้องการหรือสงสัย
     
   
คุณลักษณะ และความสามารถในการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูป สคูลแมม
     
           
   
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน
กลุ่มเมนูหลักที่จัดไว้เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
รหัสวัสดุ และรหัสครุภัณฑ์ ซึ่งมีให้แล้วประมาณ
400 รหัส และสามารถตั้งเพิ่มเติมได้เอง
การทำชุดเอกสารจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์
     
           
   
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน
การทำชุดเอกสารจัดจ้าง
ลงบัญชีวัสดุ หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ให้อัตโนมัติเมื่อพิมพ์เรื่องจัดซื้อ
ลงบัญชีย้อนหลังสลับวัน-เดือนได้
โปรแกรมจะปรับยอดคงเหลือให้อัตโนมัติ
     
   
     
   
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลังสลับ ว-ด-ป ได้
โปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคา ให้อัตโนมัติ
สั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เดียวทั้งหมด
ด้วยปุ่มคำสั่งเพียงปุ่มเดียว
การสำรวจพัสดุประจำปี
     
           
   
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน
การแจ้งชำรุดและการจำหน่ายครุภัณฑ์
รายงานทรัพย์สินประจำปี ที่โปรแกรมเตรียม
ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
รายงานส่งสำนักงานเขตฯ ที่โปรแกรมเตรียม
ข้อมูลให้โดยอัตโนมัต
     
           
   
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดซื้อ (รร.ประถม-ขยายโอกาส) ที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม
     
           
   
  โปรแกรมพัสดุโรงเรียน   โปรแกรมพัสดุโรงเรียน  
         
     
         
       

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดซื้อ (รร.มัธยม) ที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม
 

     
         
     
         
     
     
   
 
ตัวอย่างบัญชีวัสดุที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม
 
 
ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคาุที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม