ประกันคุณภาพ พัสดุ ดูแลช่วยเหลือ ปพ.1  
 
   
 
   
     
         
   
  งานพัสดุของโรงเรียนทุกด้าน ทุกเรื่อง...
ไม่ว่าจะเยอะเพียงใด...
โปรแกรมสคูลแมม (SchoolMAM) ตัวเดียวเอาอยู่!
 ทำงานได้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ
   
ทำเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้างได้ เมื่อพิมพ์ชุดเอกสารจัดซื้อออกทาง
เครื่องพิมพ์ โปรแกรมจะลงบัญชีวัสดุ/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ให้เองโดยอัตโนมัติ
ลงบัญชีวัสดุย้อนหลังสลับวัน สลับเดือนได้
   

ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลังสลับ ว/ด/ป ได้ โปรแกรมจะ
คำนวณค่าเสื่อมราคาให้เองโดยอัตโนมัติ

   
พิมพ์ข้อมูลเพื่อสำรวจพัสดุ แจ้งชำรุด ตัดจำหน่ายได้
 จัดทำรายงานส่งสำนักงานเขตฯ ให้โดยอัตโนมัติ
   
  รองรับการใช้งานบน WindowsXp
และ
  Windows 7 ชนิด 32 บิต และ 64 บิต
     
  ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
และ ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
     
  สามารถอัปเกรดโปรแกรมได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดอายุ
การใช้งาน ผ่านทาง Web Site
 

 
  โปรแกรม สคูลแมม (School Material and Asset Management) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ที่ออกแบบมา
  เพื่อช่วยครูในการทำงานด้านพัสดุโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง ลงบัญชีวัสดุ ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
  การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน การสำรวจพัสดุประจำปี การแจ้งชำรุด การจำหน่ายพัสดุ จนถึงการทำรายงานส่งสำนักงานเขตฯ
 
  ด้วยการติดตั้งที่ง่ายๆ เมื่อติดตั้งเสร็จ ตั้งปีงบประมาณปัจจุบัน ก็สามารถใช้งานได้ทันที ด้วยการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก
  พร้อมคู่มือการใช้งาน แบบผู้ช่วยแนะ (Guide) ในขณะใช้งานส่วนใดหรือเมนูใด เมื่อสงสัยหรือไม่เข้าใจ เพียงกดปุ่ม F1 ส่วน
  ตัวช่วยจะแสดงภาพขั้นตอนในการทำงานให้ทราบเป็นขั้นๆ ให้ด้วยภาพ
     
   
คุณลักษณะ และความสามารถในการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูป สคูลแมม
     
           
   
กลุ่มเมนูหลักที่จัดไว้เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
รหัสวัสดุ และรหัสครุภัณฑ์ ซึ่งมีให้แล้วประมาณ
400 รหัส และสามารถตั้งเพิ่มเติมได้เอง
การทำชุดเอกสารจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์
     
           
   
การทำชุดเอกสารจัดจ้าง
ลงบัญชีวัสดุ หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ให้อัตโนมัติเมื่อพิมพ์เรื่องจัดซื้อ
ลงบัญชีย้อนหลังสลับวัน-เดือนได้
โปรแกรมจะปรับยอดคงเหลือให้อัตโนมัติ
     
   
     
   
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลังสลับ ว-ด-ป ได้
โปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคา ให้อัตโนมัติ
สั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เดียวทั้งหมด
ด้วยปุ่มคำสั่งเพียงปุ่มเดียว
การสำรวจพัสดุประจำปี
     
           
   
การแจ้งชำรุดและการจำหน่ายครุภัณฑ์
รายงานทรัพย์สินประจำปี ที่โปรแกรมเตรียม
ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
รายงานส่งสำนักงานเขตฯ ที่โปรแกรมเตรียม
ข้อมูลให้โดยอัตโนมัต
     
           
   
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดซื้อ (รร.ประถม-ขยายโอกาส) ที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม
     
           
   
     
         
     
         
       

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดซื้อ (รร.มัธยม) ที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม
 

     
         
     
         
     
     
   
 
ตัวอย่างบัญชีวัสดุที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม
 
 
ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคาุที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม