ฟรี อัปเกรด ฟรี
พัสดุ
โปรแกรมพัสดุ
โปรแกรม ระบบพัสดุ
ครุภัณฑ์
ทะเบียนทรัพย์สิน
คิดค่าเสื่อมราคา
โปรแกรม วัสดุ
วัสดุ ครุภัณฑ์
พัสดุ วัสดุ ราชการ
โปรแกรมฟรี อัปเกรด
งานพัสดุ
ค่าเสื่อมทรัพย์สิน
ระเบียบพัสดุ
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน  
 
   
 
   
     
         
   
พัสดุ วัสดุ ทรัพย์สิน ค่าเสื่อม
  งานพัสดุของโรงเรียนทุกด้าน ทุกเรื่อง...
ไม่ว่าจะเยอะเพียงใด...
โปรแกรมสคูลแมม (SchoolMAM) ตัวเดียวเอาอยู่!
 ทำงานได้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ
   
ทำเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้างได้ เมื่อพิมพ์ชุดเอกสารจัดซื้อออกทาง
เครื่องพิมพ์ โปรแกรมจะลงบัญชีวัสดุ/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ให้เองโดยอัตโนมัติ
ลงบัญชีวัสดุย้อนหลังสลับวัน สลับเดือนได้
   

ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลังสลับ ว/ด/ป ได้ โปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้เองโดยอัตโนมัติ

   
พิมพ์ข้อมูลเพื่อสำรวจพัสดุ แจ้งชำรุด ตัดจำหน่ายได้
 จัดทำรายงานส่งสำนักงานเขตฯ ให้โดยอัตโนมัติ
   
พัสดุ ค่าเสื่อม
 

 
  โปรแกรม สคูลแมม (School Material and Asset Management) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ที่ออกแบบมา
  เพื่อช่วยในการทำงานด้านพัสดุโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง ลงบัญชีวัสดุ ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
  การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน การสำรวจพัสดุประจำปี การแจ้งชำรุด การจำหน่ายพัสดุ จนถึงการทำรายงานเกี่ยวกับพัสดุ
 
  ด้วยการติดตั้งที่ง่ายๆ เมื่อติดตั้งเสร็จ กำหนดปีงบประมาณ ก็สามารถใช้งานได้ทันที ด้วยการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก
  พร้อมผู้ช่วยแนะนำในการทำงาน (Guide) ในทุกส่วนงานย่อยต่างๆ ที่เข้าไปทำงาน แม้เป็นผู้ใหม่ ในงานพัสดุ ก็เบาใจได้
  เพราะมีู้ระเบียนสำนักนายกฯ หนังสือเวียนของต้นสังกัด อยู่ในโปรแกรมให้ศึกษาได้ตลอดเวลาที่ต้องการหรือสงสัย
     
   
คุณลักษณะ และความสามารถในการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูป สคูลแมม
     
           
   
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน
กลุ่มเมนูหลักที่จัดไว้เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
รหัสวัสดุ และรหัสครุภัณฑ์ ซึ่งมีให้แล้วประมาณ
400 รหัส และสามารถตั้งเพิ่มเติมได้เอง
การทำชุดเอกสารจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์
     
           
   
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน
การทำชุดเอกสารจัดจ้าง
ลงบัญชีวัสดุ หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ให้อัตโนมัติเมื่อพิมพ์เรื่องจัดซื้อ
ลงบัญชีย้อนหลังสลับวัน-เดือนได้
โปรแกรมจะปรับยอดคงเหลือให้อัตโนมัติ
     
   
     
   
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน
ลงทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลังสลับ ว-ด-ป ได้
โปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคา ให้อัตโนมัติ
สั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เดียวทั้งหมด
ด้วยปุ่มคำสั่งเพียงปุ่มเดียว
การสำรวจพัสดุประจำปี
     
           
   
โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน โปรแกรมพัสดุโรงเรียน
การแจ้งชำรุดและการจำหน่ายครุภัณฑ์
รายงานทรัพย์สินประจำปี ที่โปรแกรมเตรียม
ข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ
รายงานส่งสำนักงานเขตฯ ที่โปรแกรมเตรียม
ข้อมูลให้โดยอัตโนมัต
     
           
   
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดซื้อ (รร.ประถม-ขยายโอกาส) ที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม
     
           
   
  โปรแกรมพัสดุโรงเรียน   โปรแกรมพัสดุโรงเรียน  
         
     
         
       

 
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดซื้อ (รร.มัธยม) ที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม
 

     
         
     
         
     
     
   
 
ตัวอย่างบัญชีวัสดุที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม
 
 
ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคาุที่จัดทำและพิมพ์จากโปรแกรมสคูลแมม