ประกันคุณภาพ พัสดุ ดูแลช่วยเหลือ ปพ.1  
 
   
 
 
147/1 ม.2 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043 258241-2 , 043 324980 , 082 3173137
 
  e-mail : myschoolmis@gmail.com  
     
             
   
  โปรชัวร์/รายละเอียดของโปรแกรม
ชื่อไฟล์
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
       
             
   
1 ระบบบริหารพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน ฺBC-SchoolMAM download
2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
BC-StuCare download
3 ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน
ฺBC-SIIS download
4 ระบบข้อมูลการจัดทำ ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 BC-BEE51 download
5 ระบบแนะแนวการศึกษาและอาชีพ BC-EVG download
6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ BC-mySchoolLibrary download
7 ระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ฺBC-CAT download