ฟรี อัปเกรด ฟรี
ประกันคุณภาพ
ประกันภายใน
คุณภาพการศึกษา
SAR
การประกันคุณภาพ
คุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษา
ตัวบ่งชี้
คุณภาพภายนอก
ภายในสถานศึกษา
ระบบสารสนเทศ
ประกันคุณภาพ พัสดุ ดูแลช่วยเหลือ ปพ.1  
 
   
 
 
 
     
         
         
         
           
   
 
 

โปรแกรม เอส ทู เอส (SIIS : School Internal Quality Assessment Information System) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ที่ี่ออกแบบมาช่วยงานในด้านการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล สำหรับงานประกันคุณภาพภายในของสถาน-
ศึกษา ครอบคลุมการประกันคุณภาพทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน
ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด และถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 26 ก.ค.2554 คือ ปฐมวัย 11 มาตรฐาน
51 ตัวบ่งชี้
และขั้นพื้นฐาน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ โปรแกรมสามารถสร้างสารสนเทศทางด้านการบริหารการศึกษา และ
สารสนเทศด้านคุณภาพการจัดการศึกษาให้โดยอัตโนมัติ ภายในหน้าจอเดียว

 
 
  ด้วยการใช้งานที่สะดวก ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน สามารถลดภาระการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การให้คะแนน
การถ่วงน้ำหนักคะแนน การเทียบระดับ ช่วยให้โรงเรียนมีข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นระบบ ทันสมัย สะดวก และ ประหยัด
เวลา


 
 
ขั้นตอนในการทำงานกับโปรแกรมสำเร็จรูป เอส ทู เอส
 
     
   
     
         
           
   
 

คุณลักษณะ และข้อมูลบางส่วนที่มีอยู่ในโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 
     
   
 
มีเครื่องมือเก็บข้อมูลสำเร็จรูปให้
สามารถพิมพ์แบบเก็บข้อมูลเปล่า
เพื่อนำไปเก็บข้อมูลดิบได้ทันที
ระดับปฐมวัย : เก็บข้อมูลได้ทั้ง 5 ด้าน
11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : เก็บข้อมูลได้ทั้ง
5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้
  รองรับการใช้งานบน WindowsXp
และ
  Windows 7 ชนิด 32 บิต
     
  ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
และ ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
     
  สามารถอัปเกรดโปรแกรมได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดอายุ
การใช้งาน ผ่านทาง Web Site
     
 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 
     
   
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลประวัติโดยย่อของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้บริหาร
     
           
   
     
   
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
     
           
   
-
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและการจัดชั้นเรียน
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก
ข้อมูลสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของสถานศึกษา
     
           
   
ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลงบประมาณประจำปี
ข้อมูลชุมชนและสภาพแวดล้อม
     
           
   
  ประเมินคุณภาพภายนอก
ข้อมูลผลงานดีเด่นของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน
โครงการและกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก
ในรอบปีที่ผ่านมา
     
           
   
   
สรุปผลการพัฒนา ปัญหา จุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนา
     
   
     
   
ข้อมูลแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
     
   
ข้อมูลการจัดโครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลแนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
     
           
   
    
โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/
โครงการและกิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
   
     
           
   
ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผน และผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
     
   
มาตรฐานการศึกษา
ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี/ตามโครงการพิเศษ
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านการปฏิบัติงานของครู/ของผู้บริหาร
     
           
   
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านแนวการจัดการศึกษา
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านคณะกรรมการฯ/ผู้ปกครอง/ชุมชน
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
     
           
   
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านอัตลักษณ์
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ด้านมาตรการส่งเสริม
     
           
   
ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
     
   
ผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลการทดสอบระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(O-NET/ NT/ LAS)
     
           
   
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     
           
   
   
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน
   
     
           
   
การคำนวณคะแนน การถ่วงน้ำหนักคะแนน และสรุปผลระดับคุณภาพ
     
   
การประเมินคุณภาพ
คำนวณคะแนน ถ่วงน้ำหนักคะแนน สรุปผล
ระดับคุณภาพให้โดยอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์
ที่สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด
สร้างสารสนเทศผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้โดยอัตโนมัติ ทั้งในภาพรวม
ในแต่ละด้าน แต่ละมาตรฐานและแต่ละตัวบ่้งชี้

ในหน้าจอเดียวกัน สะดวกและง่ายในการใช้
นำข้อมูลดิบทั้งหมดที่ป้อนมาเตรียมจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษาให้โดยอัตโนมัติ ตามโครง
สร้างและเนื้อหาที่ สทศ.กำหนดไว้